Ochrona Środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA


Pomniki przyrody: W Kotuszowie znajdują się dwa pomniki przyrody. Pierwszym z nich są występujące na powierzchni łupki dolnokambryjskie liczące około 540 milionów lat, które są jednymi z najstarszych skał w Górach Świętokrzyskich. Bezpośrednio na tych skałach leżą wapienie mioceńskie - osadzone kilkanaście milionów lat temu......
Klimat: Według rejonizacji Romera rejon Kotuszowa należy do obszaru występowania klimatów wyżyn środkowych. Na badanym obszarze średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi 590 mm, a średnia roczna temperatura mieści się w granicach 6,5 - 7,0oC......
Stan czystości powietrza: Najbliższe niewielkie emitory zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w większych miejscowościach: Raków (8 km), Szydłów (5 km), Kurozwęki (3 km), Staszów (8 km). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie jest elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu oddalonym o kilkadziesiąt km.......

Fauna i flora: Świat ssaków w okolicach Kotuszowa reprezentowany jest przez zajšce (lepus europaeus), wiewiórki (sciurus vulgaris), najmniejszego przedstawiciela zwierzyny płowej - sarnę (caproleus caproleus) i różne gatunki gryzoni. Dość często można spotkać lisa (vulpes vulpes), dzika (sus scrofa), łasicę łaskę (mustela nivalis) i tchórza (mustela putorius). Wśród rzadszych gatunków widziałem kunę leśnš czyli tumaka (martes martes), kunę domowš (marten foina) i jedyny raz borsuka z małymi.....

Wody powierzchniowe: Stan czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej i Zbiornika "Chańcza" bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu środowiska. Ostatnie badania wykonane były w roku 2006. Dla określenia czystości wód Czarnej na odcinku przepływającym przez Kotuszów służą wyniki analiz z punktu kontrolno-pomiarowego zlokalizowanego ok. 2 km powyżej Kotuszówa (most w Korytnicy na 34,5 km).......

Wody podziemne: Pod względem geograficznym Kotuszów leży na obszarze mezoregionu: Pogórze Szydłowskie. Geologicznie obszar miejscowości zlokalizowany jest w granicy trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Trzon paleozoiczny jest zbudowany głównie z piaskowców kwarcytowych i pokryty cienką warstwą trzeciorzędowych wapieni litotamniowych.......

Budowa geologiczna i złoża mineralne :   Gmina Szydłów położona jest na kontakcie trzech jednostek geologicznych: południowo –wschodniej części Antyklinorium Świętokrzyskiego, południowo – wschodniej części Niecki Nidziańskiej oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Antyklinorium Świętokrzyskie zbudowane jest z paleozoicznych osadów głównie kambryjskich a fragmentarycznie z dewońskich.

gospodarka wodno-ściekowa     Kotuszów jest zaopatrywany w wodę z ujęcia zlokalizowanego w położonej od 2 km na północ miejscowości Korytnica. Wodociąg publiczny Korytnica oddany do użytku 28 kwietnia 1997 roku. Ogólna jego długość wynosi 14,7 km, a wydajność ujęcia kształtuje się w granicach 39,0 m3/h.

gospodarka odpadami: W Kotuszowie wytwarzane są jedynie odpady komunalne (brak przemysłu). W celu uporządkowania gospodarki odpadami w rejonie przystanku autobusowego umieszczono specjalne kontenery na odpady segregowane: makulaturę, złom, szkło, plastyk. Pojemniki są, co jakiś czas opróżniane. Na odpady komunalne niesegregowane posadowiony jest większy kontener w centrum miejscowości......

Chmielnicko - Szydłowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu: Obszary chronionego krajobrazu stanowią uzupełnienie wymienionych wyżej form ochrony obszarowej. Rejon Kotuszowa znajduje się w granicach Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (56999 ha). ChSzOChK łączy się od zachodu z Włoszczowsko - Jędrzejowskim OChK, w okolicach Szydłowa z Jeleniowsko - Staszowskim OChK, zaś na południowym wschodzie z Solecko - Pacanowskim OChK.... ..