Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku".

Zespół Pałacowy w Kurozwękach organizuje konkurs fotograficzny "Cztery poryroku".

Poniżej szczegóły i regulamin konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału!!!


Przepisy ogólne

1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zespół Pałacowy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zamkowa 3, Kurozwęki, 28-200 Staszów

2. Celem konkursu jest:

 -  ukazanie w odsłonach czterech pór roku piękna zmieniającego się krajobrazu wokół Pałacu w Kurozwękach

 - możliwość zaprezentowania swoich fotografii na wystawach pałacowych oraz na stronie www.kurozweki.com

3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

1. Konkurs składa się z czterech etapów:

Etap I : "Zima"

Etap II: "Wiosna"

Etap III: "Lato"

Etap IV: "Jesień"

2. Zdjęcia przysłane na konkurs muszą być wykonane na terenie Zespołu Pałacowego i mogą obrazować: pałac, oranżerię, oficynę, stado bizonów, park, stadninę koni itd.

3. Prace nie mogą być publikowane i nagrodzone w innych konkursach.

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, amatorzy fotografii z wyjątkiem pracowników Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

5. Uczestnik może nadesłać na każdy etap 5 prac.

6. Prace nie mogą naruszać dóbr osób trzecich.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

8.Fotografie należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Zespołu Pałacowego.

9. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 30 x40 cm lub w formacie większym (koniecznie również w postaci cyfrowej na nośnikach CD - format JPG o parametrach nie mniejszych niż 3000x2000 piks).

Na adres:

Zespół Pałacowy Sp. z o.o. (konkurs Fotograficzny)

ul. Zamkowa 3, Kurozwęki,

28-200 Staszów

10. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, datą i miejscem jego wykonania, adresem, nr. telefonu i e-mailem autora). Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Do prac należy dołączyć następującą, podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu Fotograficznego "Cztery pory roku" w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

11. Prace i wszystkie prawa autorskie przechodzą na Zespół Pałacowy Sp. z o.o. w Kurozwękach, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i powielania. W przypadku publikacji zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

12.Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

Terminarz

1.Konkurs trwa od 01.12.2011 do 22.12.2012r.

Etap I "Zima" - trwa do 20.03.2012r.

Etap II "Wiosna" - trwa od 21.03.2012r. do 23.06.2012r.

Etap III "Lato" - trwa od 24.06.2012r. do 23.09.2012r.

Etap IV "Jesień" - trwa od 23.09.2012r. do 22.12.2012r.

2. Termin nadsyłania prac w każdym z etapów upływa po 10 dniach od zakończenia każdego z etapów.

3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

4. Ocena prac przez jury nastąpi do 20 dnia od zakończenia każdego z etapów.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania miejsc exaequo.

5. Organizator powołuje jury konkursu w składzie 5-osobowym:

 Jean Martin Popiel

Aurore Popiel de Boisgelin

Tomasz Urbanowicz

Agnieszka Wójcik

Katarzyna Bańska

6.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową i telefoniczną najpóźniej do 25 dnia po zakończeniu każdego z etapów.

7.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Zespołu Pałacowego

(www.kurozweki.com)

8. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce: 500,00 zł

II miejsce: 300,00 zł

III miejsce: 100,00 zł

9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że organizator postanowi inaczej. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków regulaminu.